Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo

centru organizuoja

 

Šalies moksleivių plakatų konkursą

„VANDUO: VARTOK IR SAUGOK!"

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso tikslas - skatinti moksleivių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines
nuostatas, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalom saugoti, kad ji tyra
ir sveika pasiektų mūsų namus,

2.      Konkurso uždaviniai:

2.1. sukurti plakatą, kuris kūrybiškai atspindėtų konkurso temą;

2.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugines problemas, susijusias su vandens vartojimu, atvaizduoti jo naudojimą ir

racionalų tvarkymą, paskatinti gerti vandenį iš čiaupo, atsisakant vandens plastikinėje taroje, taip prisidedant prie gamtos tausojimo.

3.  Konkursas vykdomas dviem etapais:

3.1. Pirmas etapas vyks rajonuose. Rajoninius konkursus organizuoja vandens tiekimo įmonės

kartu su savivaldybių švietimo padaliniais. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai siunčiami

šalies konkursui. 

3.2. Antrasis etapas vyks Vilniuje. Šio etapo organizatoriai - Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
ir   Lietuvos   mokinių   neformaliojo   švietimo   centras.   Moksleivių   darbai,   nedalyvavę
rajoniniame konkurse, nepriimami j konkurso antrąjj etapą.

4.      Rajoninio konkurso I, II, III vietos laimėtojus apdovanoja vietinės vandens tiekimo jmonės.

5.      Rajoninių konkursų I vietų laimėtojus LVTA apdovanoja dalyvio diplomais.

6.      Šalies konkurso laimėtojai apdovanojami 2016 m. gegužės 5 d.

6.1. Laimėtojams skiriamos I, II,  III vietos, laureato diplomai ir dovanos.

II. KONKURSO SĄLYGOS

7.  Plakatų konkurso sąlygos:

- konkurse dalyvauja dvi moksleivių amžiaus grupės:

 I grupė - moksleiviai iki 12 metų,

II grupė - moksleiviai nuo 13 iki 18 metų.


-  autorius pateikia 1 plakatą, atitinkantį konkurso temą;

-  plakato dydis turi būti 297 x 420 mm (A3 formatas);

-  plakatas gali būti atliktas įvairia technika;

- plakatai   bus  vertinami  atsižvelgiant  j  darbo   atitikimą  konkurso  reikalavimams,
aktualumą, idėjos originalumą, jos įgyvendinimą, meninę raišką.

- prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys: plakato autoriaus vardas, pavardė,
amžius, klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, mokyklos telefono numeris, konkursui
pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė.

III. PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS

8.  Pateiktiems plakatams įvertinti sudaromos:                                       

- rajoninės konkurso komisijos iš 5 narių: 2 atstovai iš savivaldybės Švietimo skyriaus,

2 atstovai iš vandens tiekimo įmonės, 1 profesionalus dailininkas;

- šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos,
1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, 1 atstovas iš Aplinkos ministerijos,

1 profesionalus dailininkas.

IV. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

9. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa LVTA nuosavybe,

10.  Lietuvos vandens tiekėjų asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti
savo leidiniuose.

 


Kviečiame jaunuosius menininkus kūrybinei užduočiai. Laukiame darbų iki 2016 m. kovo 4 d., adresu UAB „Kelmės vanduo”, Kooperacijos g. 1A, 86134 Kelmė. Informacija teikiama tel. 8 427 61227, 8 614 50789, www.kelmesvanduo.lt .

Renginio organizatorius Daina Ravinskienė