UAB „Kelmės vanduo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS

vartotojų gyvenimo kokybės gerinimui,

jų sveikatos apsaugai, įmonės veiklos efektyvumui ir plėtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012 – 2015 m.

 

 

 

UAB „KELMĖS VANDUO“

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

2012 – 2015 M.

 

VEIKLOS APŽVALGA

                      Kelmės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių. Paskutiniaisiais metais vandens suvartojimas nuolat mažėjo.  Prognozuojama, kad iki 2015 metų požeminio vandens suvartojimas gali padidėti tik dėl naujų vartotojų prisijungimo. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose ir Kražiuose arba iš 59% viso centralizuotai tiekiamo vandens. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas antriniam geležies teršimui išvengti. Iš viso šios problemos sprendimui būtina investuoti apie  40,0 mln. litų. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Kelmės rajone aprūpinama apie 68,9% aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų. Kiti gyventojai naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 28 582,6 tūkst. Lt litų. Per paskutinius 3 metus į šį ūkį  investuota apie 7,8 mln.  litų, tarp jų 6,26 mln. Lt iš projekto „Nemuno vidurupio baseino I projektas“. Bendri investiciniai poreikiai vandens ūkiui, kurie įgyvendintų sveikatingumo, visuotinumo ir prieinamumo principus bei aplinkosauginius reikalavimus, sudaro apie 175,6 mln. litų.

    Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

                     

1. Stiprybės:

                      1.1. geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai;

                      1.2. sudarytos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti;

                      1.3. pakankamai išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra;

                      1.4. ilgametė viešo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo praktika;

                      1.5. aukšta techninio personalo kvalifikacija;

                      1.6. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai palankūs teritorijų planavimo principai;

                      1.7. sukurta suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

                     

2. Silpnybės:

 

                      2.1. nepakankama ir nenuosekli  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;

                      2.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos augimo rajono gyvenvietėse tempai  didesni negu vartotojų pajamų  didėjimas;

                      2.3. bendrovės veikla nuostolinga, bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai (skolintis);

                       2.4. dalis sukurtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  neekonomiška arba susidėvėjusi;

                      2.5. bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai;   

                      2.6. vandens ūkis išskaidytas per visą rajoną, sunku  užtikrinti  paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą.

                 2.7. dalis miestelių ir kaimų gyventojų būstų neprijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

                     

3. Galimybės:

                     

                      3.1. įgyvendinant ES vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, galima naudoti ES struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas vandentvarkos sektoriui, siekiant toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus;

                      3.2. pakankami geriamojo vandens ištekliai, santykinai mažas vandens užterštumas.    

 

                     

4. Grėsmės:

 

                      4.1. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;

                      4.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų disproporcijos augimas miestuose ir kaimo regionuose;

                      4.3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla gali išlikti ekonomiškai neatsiperkanti ir reikalaus paramos;

                      4.4. neužtikrinant aukštos kokybės teikiamų paslaugų už priimtiną kainą, gali mažėti sukurtos infrastruktūros panaudojimas, teikiamos paslaugos gali tapti neįperkamos bei neprieinamos mažas pajamas turintiems vartotojams.

                 4.5. nerenovavus ir neišplėtus vandens centralizuoto tiekimo sistemų, nebus užtikrinta geriamojo vandens kokybė.

 

                      Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkis privalo funkcionuoti taip, kad visoje rajono teritorijoje centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir abonentų aptarnavimo kokybei nustatytus reikalavimus bei kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniam gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

 

                      Vystimosi vizija - modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų valymo tinklai ir įrenginiai, vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės.

       Ilgalaikiai tikslai – pasiekti, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2010 m. apie 69 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2015 m. – 84 proc.);

2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2010 m. apie 60 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2015 m. – 88 proc.).

          Pagrindiniai uždaviniai yra šie:

1. Rekonstruoti turimus ir nutiesti naujus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus;

2. Skatinti požeminio vandens išteklių naudojimą;

3. Sumažinti vandenų taršą pavojingomis medžiagomis tiek, kad pavojingų medžiagų išmetimai neviršytų ES normatyvų;

                      Pagrindiniai tikslai:

                      1. Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius;

                      2.  Surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę;

             3. Pasiekti, kad būtų sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, tai yra  rekonstruoti ir statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, tinkamai naudojant valstybės, savivaldybės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

          4. Gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos.

          Uždaviniai:

1.      Rekonstruoti Vaiguvos valymo įrenginius į biologinio valymo;

2.      Pagal numatytus terminus rekonstruoti Tytuvėnų nuotekų valyklą;

3.      Pagal numatytus terminus baigti vandens tiekimo ir nuotekų valymo tinklų klojimus pagal projektus;

4.      Konsultuoti ir padėti gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų išnuomojant bendrovės techniką ir darbo jėgą;

5.      Racionaliai ir taupiai naudoti materialinius resursus, sunaudojant mažiau kuro ir elektros energijos;

6.      Mažinti vandens nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir šalinant gedimus.

Priemonės:

1.      Ne mažiau kaip du kartus per savaitę kontroliuoti rangovų atliekamus darbus;

2.      Operatyviai telefonu ir nuvykus vietoje patarti gyventojams prisijungimo klausimais, siųsti bendrovės darbuotojus padėti prisijungti prie centralizuotų tinklų;

3.      Iki kovo 1 d. peržiūrėti kuro limitus ir normas,

4.      Valymo įrengimuose pakeisti orapūtes į mažinančias elektros sąnaudas,

5.      Kartą per metus patikrinti kiekvieno abonento apskaitos būklę ir parodymų atitikimą.

Pagrindinės veiklos sąnaudų dinamika 2007-2011 m.  (tūkst. Lt)

Sąnaudų straipsniai

2007

2008

2009

2010

2011

 

Technologinės medžiagos

14,6

13,5

19,1

14,2

14,3

 

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

168,6

160,1

153,8

137,7

143,1

 

Kuras

90,4

100,1

88,7

95,7

158,0

 

Šiluma

5,7

5,0

7,2

8,2

7,1

 

Elektros energija

341,6

314,1

315,6

366,3

417,4

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

338,1

358,4

363,4

361,9

373,2

 

Darbo apmokėjimo sąnaudos

873,7

1047,8

880

825,4

905,9

 

Atskaitymai soc. draudimui

268

317,3

274,4

253

277,6

 

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

64,1

64,6

61,9

58,2

62,5

 

Kitos sąnaudos

59,6

683,9

59,4

86,8

48,2

 

Mokesčiai

49,6

49,8

36,6

37,3

35,1

 

Tarpininkavimo  mokestis (komisiniai)

16,7

19,1

16,1

21,2

19,7

 

Sąnaudos pagrindinės veiklos, iš viso

2290,7

3133,7

2276,2

2265,9

2462,1

 

  UAB „Kelmės vanduo“ duomenys iš pagrindinės veiklos m.

 Rodikliai

Mato

vnt.

2007

2008

2009

2010

2011

Išgauta vandens

tūkst.m3

627,5

657,7

621,0

634,0

575,9

Parduota vandens *

tūkst.m3

435,6

466,0

426,0

410,6

400,2

Išvalyta nuotekų

tūkst.m3

444,9

461,7

466,0

522,5

519,2

Apmokėta už nuotekų tvarkymą*

tūkst.m3

301,2

302,4

288,0

293,2

292,2

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos

tūkst.Lt

2140,0

2173,5

2053,6

2129,1

2270,7

Sąnaudos

tūkst.Lt

2290,7

3133,7

2276,2

2265,9

2462,1

Pelnas (-nuostolis)

tūkst.Lt

-150,7

-960,2

-222,6

-136,8

-191,4

Sąnaudos 1-am m3 (* sudedami)

Lt

3,11

4,08

3,19

3,22

3,56

 

Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2007-2011  m.

Pavadinimas

Mato vnt.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

 

2011 m.

 

2011 m. palyginus su 2007 m. (%)

Elektros energijos

kWh

1425.9

1153.9

1080.3

1103.0

1165,4

-18,3

Dumblo kompostavimas

tūkst. m3

1,6

1,5

1,8

1,8

1,9

18.8

Kuro (šildymui)

tonos

19,55

11,49

16,63

22,66

18,0

-7,9

Benzino

ltr.

21741

18656

11142

10510

10610

-51,2

Dyzelinio kuro

ltr.

21126

25383

24318

22837

26119

23,6

Naftos dujos

ltr.

16848

18036

21827

22286

26500

57,3

Mokesčio už gamtos išteklius

Lt/1000 kub. m3 išgauto vandens

 

31,71

 

34,97

 

34,94

 

34,86

 

34,86

 

9.9

Mokesčio už taršą

Lt/1000 kub. m3 išvalytų nuotekų

 

23,60

 

23,39

 

19,53

 

18,95

 

18,95

 

-19.7

UAB „Kelmės vanduo“  2012 m. veiklos plano - biudžeto projektas (tūkst.Lt) (naujomis kainomis nuo 2012 m. birželio mėn.)

 

Rodikliai

 

2010 m.    faktas

2011 m. faktas

2012 m.  sąnaudų optimizuota prognozė (įvertinant, kad kainos didės 10 %, ir  padidės vartotojų sk.)  

2012 m. prognozė palyginus su 2011 m., %

Iš viso

t. sk. ketvirčiais

 

1

2

3

4

Technologinės medžiagos

14,2

14,3

15,2

3,8

3,8

3,8

3,8

6,3

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

137,7

143,1

148,1

37,0

37,0

37,1

37,0

3,5

Kuras

95,7

158,0

158,7

39,6

39,6

39,9

39,6

0,4

Elektros energija

366,3

417,4

477,7

119,5

119,4

119,4

119,4

14,5

Šiluminė energija

8,2

7,1

8,2

4,1

2,0

 

2,1

15,5

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

361,9

373,2

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

-3,5

Darbo apmokėjimo sąnaudos

825,4

905,9

840,0

210,0

210,0

210,0

210,0

-7,3

Atskaitymai soc. draudimui

253,0

277,6

260,2

65,1

65,0

65,0

65,1

-6,3

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

58,2

62,5

58,0

14,5

14,5

14,5

14,5

-7,2

Kitos sąnaudos

108,0

48,2

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

3,7

Mokesčiai

37,3

35,1

42,0

10,5

10,5

10,5

10,5

19,7

Tarp. mokestis

21,2

19,7

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,5

Sąnaudos pagrindinės veiklos, viso

2265,9

2462,1

2438,1

611,6

609,3

607,7

609,5

-1,0

Pajamos iš pagrindinės veiklos

2129,1

2270,7

2416,2

560,3

560,3

647,6

648,0

6,4

Pelnas (nuostolis)

-136,8

-91,4

-21,9

-51,3

-49,0

39,9

38,5

 

PARDAVIMAI (tūkst.m3)

Parduota vandens

410,6

400,2

428.4

102.8

102.8

111.4

111.4

7.1

Apmokėta už  nuotekų tvarkymą

293,2

292,2

310,9

73,5

73,5

81,9

82,0

6,4

TURTO ĮSIGIJIMAS IR ATSTATYMAS

Bendrovė eksploatuoja 35 vandenvietes, 2 vandens kėlimo stotis, 26 vandentiekio bokštus, vanduo  tiekiamas iš 44 gręžinių, yra nutiesta 141,7 km vandentiekio vamzdyno ir 52,6 km nuotekų tinklų bei kolektorių, yra  14 nuotekų siurblinių, 10 biologinių nuotekų valyklų ir 1,5 ha filtracijos laukų. Didžiausia problema – vandens netektys tinkluose. Kai kuriose vandenvietėse net apie 30 procentų pakelto vandens netenkame dėl senų, visiškai nusidėvėjusių trasų. Todėl būtina rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų.

Įgyvendinant projektus, vis daugiau gyventojų gali prisijungti prie centralizuotų tinklų. Vandens apskaitai (skaitiklių pastatymui) planuojama išleisti apie 30,0 tūkst. Lt.                                                                                                      

2012 metais planuojama įsigyti ir atsatyti ilgalaikio turto tūkst. Lt:

 

Ilgalaikio turto pavadinimas

 

Nuosavos lėšos 

Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa     

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

Iš viso

Vandentiekio trasų rekonstrukcija                                 

Mini ekskavatorius

Elektroninis dispečerinis ryšys tarp objektų

Kompiuteriai ir programos

Nuotekų valyklos rekonstrukcija

Vandentiekio bokštų rekonstrukcija

Kitas ilgalaikis turtas

150,0

50,0

20,0

25,0

50,0

50,0

60,0

15,0

 

 

 

25,0

 

 

 

 

350,0

165,0

50,0

20,0

25,0

425,0

50,0

60,0

Iš viso

405,0

40,0

350,0

795,0

 

 LĖŠOS INVESTICIJŲ IR PLĖTROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Eil. Nr.

Lėšų šaltinis, tūkst. Lt

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Dotacija iš Europos sąjungos fondų lėšų

 

 

 

 

 

 

1

Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

4108,4

 

 

 

2

Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

2708,6

 

 

 

3

Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

1800,9

 

 

 

4

Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

 

2971,6

 

 

5

Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija

 

 

3956,7

 

 

 

6

Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba

 

 

 

5003,2

 

 

7

Dumblo apdorojimo įrenginių statyba

 

 

2905,0

 

 

 

Dotacija iš Valstybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

 

1

Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

491,8

 

 

 

2

Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

318,4

 

 

 

3

Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

211,9

 

 

 

4

Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

 

349,6

 

 

5

Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija

 

 

465,5

 

 

 

6

Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba

 

 

 

588,6

 

 

7

Dumblo apdorojimo įrenginių statyba

 

 

341,7

 

 

 

Kelmės rajono Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

1

Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

478,5

 

 

 

2

Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

309,8

 

 

 

3

Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

158,2

 

 

 

4

Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 

 

 

174,8

 

 

5

Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija

 

 

452,9

 

 

 

6

Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba

 

 

 

439,9

 

 

7

Dumblo preso juosta

 

 

350

 

 

 

8

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija

 

 

15,0

 

 

 

9

NVĮ rekonstrukcija

 

 

25,0

 

 

 

10

Dumblo apdorojimo įrenginių statyba

 

 

613,4

 

 

 

UAB „Kelmės vanduo“ lėšos

 

 

 

 

 

 

1

Kelmės NVĮ rekonstrukcijos projektas

 

 

 

40,0

40,0

 

2

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija

209,6

25

150,0

100,0

100,0

100,0

3

Nuotekų tinklų rekonstrukcija

10,6

17,0

 

 

 

 

4

Artezinių gręžinių ir bokštų rekonstr.

123,9

23,0

50,0

 

 

 

5

Vandens gerinimo įrenginiai

 

 

 

 

150,0

150,0

6

Nuotekų VĮ rekonstrukcija

38,0

 

27,0

 

 

 

7

Orapūtės, siurbliai ir kt.

53,3

19,0

23,0

15,1

42,2

30,1

8

Gamybinis ūkinis inv., programos

18,9

11,0

105,0

8,1

9,0

11,4

9

Technikos įsigijimas

 

 

50,0

 

50,0

 

 

 

PROGNOZĖS

Eil. Nr.

Planuojama

2011-12-31

2012-12-31

1

Abonentų skaičius

4490

4590

2

Pajamos už vandenį

804,7

896,7

3

Pajamos už išvalytas nuotekas

1218,6

1357,9

4

Pardavimo pajamos

160,0

161,6

5

Sąnaudos

2314,8

2416,2

6

Pelnas iš pagrindinės veiklos

-131,5

-1,9

 

 

Direktorius                                                                                           Bronius Paliulis